UPV FORO e² UPV - Empleo y EmprendimientoSIE
Castellano  |  English
FÓRUM D’OCUPACIÓ. FULL D’INSCRIPCIÓ
  1. Omplir, firmar i segellar este full d'inscripció i enviar a la Universitat per e-mail o fax:
    E-mail: foroempleo@sie.upv.es – Fax: +34 963 877 889
  2. Fer l'ingrés, abans de l'inici del Fòrum, a nom de la Universitat Politècnica de València, concepte "Foro E2 UPV 2020" en este compte del Banc Santander:
    IBAN: ES69 0049 1827 8529 1054 3530 – SWIFT/BIC: BSCHESMM
  3. Una vegada rebut l'ingrés, la Universitat emetrà la factura amb les dades que s'òmpliguen en l'apartat "DADES FACTURA" que apareix més avall. Un cop emesa la factura, no es podrà modificar.
DADES DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓ QUE PARTICIPARÀ EN EL FÒRUM
Persona de contacte per al fòrum a l’empresa o institució
Modalitat d’ inscripció en el fòrum: (marcar amb X la modalitat triada)

Participant amb STAND
Participant amb STAND DOBLE
INSCRIPCIÓ 1.800,00 €   2.350,00 €   
IVA 21% (*) 378,00 €   493,50 €   
TOTAL2.178,00 €    2.843,50 €   

DADES FACTURA. Dades fiscals del client i direcció d’enviament de la factura.


Dades direcció d’enviament de la factura [Pulsa AQUÍ para copiar los datos de factura]Paga IVA a Espanya
VAT reverse charge (EU Countries)
Not subject to VAT (Non EU Countries)
Conforme: (Data, firma y segell de l’empresa)

REFERÈNCIA
C. Coste Dpto. Any
20190546 SIE 2020
Signat
Data
En aplicació del que estableix l’article 4t de la Llei 3/2004

(**) En aquest cas, adjuntar el document que es genera amb el Nº de comanda.

En registrar el client accepta les condicions del servei
Autoritze rebre comunicacions i publicitat de serveis, cursos, enquestes, promocions, i altra informació de la UPV que considerem puguen ser del seu interés, bé per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Sense perjudici de les obligacions en matèria de publicitat activa i dret d’accés a la informació pública previstes en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, les parts es comprometen a respectar la confidencialitat de la informació que se subministren. Tractem la informació que ens aporteu a fi de facilitar i millorar l’ocupabilitat dels estudiants i els titulats i titulades de la UPV a través de les relacions d’empreses i institucions amb aquesta Universitat. Conservarem les vostres dades tant de temps com calga per a la prestació dels serveis que ens sol·liciteu. Una vegada acabat aquest temps, les suprimirem; això no obstant, podrem mantenir bloquejades les dades per a atendre possibles responsabilitats administratives o judicials. Les dades de l’estudiant o titulat poden ser cedides a les empreses o institucions que participen en els processos de gestió de pràctiques en empreses i/o de gestió d’ocupació de la UPV, quan aquelles ho requerisquen. Una vegada haja acabat el procés pel qual es van cedir les dades a l’empresa o institució, aquesta, com a encarregada del tractament, haurà de suprimir les dades que resten en el seu poder. No obstant això, podrà mantenir bloquejades les dades per a atendre possibles responsabilitats administratives o judicials, complint en qualsevol cas les obligacions establides en l’article 28 de l’RGPD. Teniu dret d’accedir a les vostres dades personals, rectificar-ne les inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir, tot dirigint la vostra sol·licitud amb còpia del DNI a l’adreça indicada més amunt. Podeu consultar informació addicional sobre la nostra política de privacitat

SERVEI INTEGRAT D’OCUPACIÓ • UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Edificio Nexus (6G) • Camino de Vera s/n, 46022 Valencia • Tel: +34 963877887 • foroempleo@sie.upv.es • www.sie.upv.es/foro